Privacy

Wet PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend Care for Women

specialist, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier

bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken

en behandelingen. Als uw behandelend Care for Women specialist heb ik een wettelijke

geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een

verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

  • Voor het geanonimiseerde gebruik bij onderzoek. Uw gegevens zijn dan naar u niet

herleidbaar en versleuteld.

  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie

en rapportage, zodat ik, Care for Women of mijn administrateur, een factuur kan opstellen,

rapportages kan maken en een deugdelijke administratie kan voeren.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren

en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt

vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,

zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling
  • de kosten van het consult Adri Rijkmans